faaz-logo-transparentfas-logo-transparent

CHARAKTERISTIKA SPORTOVNÍHO SUBJEKTU
FOTBALOVÁ A SPORTOVNÍ AKADEMIE Praha 5, z.ú

Se sídlem: Wassermannova 1041, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČ:
033 53 931
Zapsána: Městský soud v Praze, oddíl U, vložka 79
Zastoupená: Alexandrem Zburem – ředitelem

Charakteristika subjektu:

Alex Zbur, zakladatel FA AZ Praha, se věnuje sportovní trenérské činnosti a práci s mládeží již více než 25 roků, v prvopočátcích pracoval jako vedoucí, později hlavní vedoucí na sportovních dětských táborech. Vzhledem ke svému nadšenému všeobecnému zájmu o sport, dosahoval v mládežnických letech velmi dobrých sportovních výsledků, především v oblasti atletiky a kopané.

Sportovní trenérské činnosti se začal věnovat před více jak 25 roky, fotbalové trenérské činnosti před více než 17 roky, kdy začínal u ligového dorostu v oddíle SK Motorlet Praha. Za dobu své kariéry nasbíral mnoho zkušeností s trénováním dětí a mládeže, a to nejen v tuzemsku, ale na mnoha zahraničních stážích ve věhlasných fotbalových klubech (AC Milán, Bayern Mnichov, Ajax Amsterdam a řada dalších). Trénoval reprezentační mládežnické výběry hl. m. Prahy, má zkušenosti ze scautingu mládeže ve fotbalovém týmu AC Sparta Praha.

Vzhledem k tomu, že zásadně nesouhlasí s jednostranným zaměřováním a zatěžováním dětského organismu, jak je tomu dnes bohužel běžné, je vcelku logické, že v něm dlouho zrála myšlenka na založení vlastní sportovní a fotbalové akademie, která by respektovala sportovní moderní myšlenky v celosvětovém měřítku, a to především ve smyslu odsunutí výsledku na druhé místo a práci s mládeží v dom smysly, aby se děti věnovaly něčemu, co je baví, v čem mohou vyniknout a naučí se při tom i sebekázni a respektu k ostatním a k dalším sportům, nejenom fotbalu.

Právě proto se jako velký fanoušek a trenér rozhodl v březnu roku 2014 založit první společnost FOTBALOVÁ AKADEMIE ALEXE ZBURA s.r.o. (dále jen „FAAZ), jejímž hlavním smyslem je předávat bohaté zkušenosti profesionálním způsobem dětem a mládeži od nejútlejšího věku do doby, kdy se budou mladí fotbalisté sami schopni rozhodovat o svém dalším směrování. Bezesporu cílevědomá práce s dětmi a mládeží významně napomáhá nejen vychovávat fotbalové nástupce Nedvědů, Kollerů, Barošů, ale i třeba nástupců atletů Železného, Špotákové, Šebrleho a dalších, především chce ale přispět k výchově pravých chlapců a dívek, se smyslem pro týmovost, disciplínu, kamarádství a vítězství.

Na podzim roku 2014 byla z důvodu zlepšení všeobecné komplexní sportovní průpravy založena nezisková společnost – FOTBALOVÁ A SPORTOVNÍ AKADEMIE Praha 5, z.ú., řádně přihlášená v obchodním rejstříku, ve FA ČR a PFS.

Po několikaměsíčním působení a cílevědomé práci s dětmi, přestože má řada oddílů velké problémy s počtem mládeže, má FA AZ Praha v současně době několik desítek žáčků v jednotlivých věkových kategoriích a její stavy se každý týden utěšeně rozrůstají, a to i o již aktivní registrované sportovce.

Akademie vzhledem k vysoké kvalitě profesionálního trenérského týmu byla zařazena PFS do projektu PFS Můj první klub. Součástí projektu jsou besedy s nejvýznamnějšími osobnostmi našeho fotbalu a sportu pod vedením našich trenérů FA AZ Praha na jednotlivých školách v rámci Prahy, tato proběhla rovněž na ZŠ Chaplinovo nám. Praha 5, Žerotínova ul. Praha 3 a mnoha dalších.

Základní popis projektu:

FOTBALOVÁ A SPORTOVNÍ AKADEMIE Praha 5, z.ú. má v úmyslu se zaměřit na všeobecný sportovní trénink dětí a mládeže, a to již od přípravky po dorost. Děti se ve FASA Praha 5 v duchu hesla „Kdo si hraje, nezlobí“ budou učit nejen fotbalovým, ale především dalším sportovním dovednostem, v současné době již probíhá pravidelná plavecká průprava. Současně se tým zkušených kvalifikovaných trenérů bude snažit o předávání zásadních pedagogických návyků, jinak řečeno zajišťovat výchovu dětí a mládeže i pro běžné životní situace. Děti se mají možnost ve FASA PRAHA 5 naučit samostatnosti v rozhodování při konkrétních situacích, současně budou vedeny k týmové spolupráci, kde se jim od prvopočátku vštěpují myšlenky a návyky, jež jim do budoucna pomohou snáze se zorientovat a vyřešit mnoho životních situací. V týmu budou postupně spolupracovat nejen se svými vrstevníky, ale rovněž se staršími dětmi, kdy se budou učit vzájemnému respektu vyslechnout názor staršího a zkušenějšího, ale také se posouvat do role, kdy oni sami předávají své dosavadní zkušenosti mladším kamarádům. Při trénincích se rovněž děti seznamují se zásadami elementární slušnosti, zdravé soutěživosti, motivace, ctižádosti a „Fair Play“ obecně – závist, zloba nebo nezdravá nesportovní agresivita nemá ve FASA žádné místo.

V neposlední řadě již první půlrok činnosti v bratské FA AZ Praha jasně ukazuje, že akademie má svou velmi významnou roli v boji proti patologickým celospolečenským negativním jevům, které jsou, bohužel, každodenní součástí dnešního běžného života. Děti se ve FAAS Praha 5 aktivně zabaví, dělají něco, co je baví, v čem mohou vyniknout, nenudí se, díky čemuž je tak mnohem menší riziko např. inklinace k drogám, kriminalitě, gamblerství či dokonce kriminalitě.

FA AZ a pevně věříme i bratrská FASA Praha 5 tak bude doplňovat vhodným způsobem základní a hlavní společenské poslání školy a rodiny, tedy výchovu zdravých, slušných a vytrvalých mladých jedinců, kteří mohou být velkým přínosem pro společnost.

Provozní podmínky:

V současné době má sportovní Akademie své hlavní zázemí na krásném travnatém hřišti SK Čechoslovanu Chuchle, v srpnu r. 2016 podepsala s vedením zmíněného oddílu závaznou pětiletou smlouvu o dlouhodobém pronájmu, do konce r. 2016 se bude jednat o jejím prodloužení na dobu 10 roků. Na tomto hřišti hraje mládež Akademie svá MU v rámci PFS a dále pořádá turnaje pro nejmenší.

Benjamínci a předpřípravky trénují v Praze 5 – Barrandov, kde působí v krásném areálu ZŠ ul. V Remízku č. 919, kde je k dispozici travnaté hřiště i atletický ovál, bezprostředně s ním sousedí AQUA PARK Barrandov, kde starší ročníky absolvují v rámci TJ  každý týden plavecký výcvik.

V listopadu roku 2015 byla dokončena na ZŠ Chaplinovo nám. č. 1/615 výstavba moderního víceúčelového fotbalového hřiště s UMT ve velmi pěkném prostředí u parku chráněné krajinné oblasti Prokopské údolí, Praha 5 – Barrandov, zmíněná ZŠ se specializuje na jazykovou výuku. Rovněž na tomto hřišti trénují hráči Akademie a to celoročně, výhodou hřiště jsou konstantní podmínky v zimním období. Cílem sportovní Akademie je od dalšího roku otevřít ve spolupráci s vedením školy rovněž třídy se speciálním sportovním zaměřením ( Fotbal – Atletika ).

Akademie dále rozšiřuje své služby pro děti z širšího okolí, od března r. 2015 působí rovněž díky příkladnému vedení MŠ Bendova, Praha 6, ul. Bendova č. 1123/1 na zmíněné mateřské školce, která se specializuje na sportovní vedení předškoláčků. Na tuto pravidelně každý týden dochází kvalifikovaní trenéři Akademie, kteří zde rozvíjejí pohybové vlohy benjamínků. Následně pro budoucí adepty fotbalového sportu a dalších nabízejí profesionální vedení na sousedící ZŠ Jana Wericha, Praha 6, ul. Španielova č. 1111, která rovněž disponuje moderním sportovním areálem s UMT a atletickým oválem. Vzhledem ke kvalitě vedení nejmenších sportovních adeptů Akademie dále rozšiřuje své služby a od září 2015 působí v mateřské školce Petrklíč Praha 5 – Radotín, kde rovněž nabízí své sportovní služby.

Shrnutí:

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že činnost Akademie má skutečně svůj společenský smysl, a to nejen z pohledu sportovního, ale také a především z pohledu výchovně – vzdělávacího.

Věříme proto, že zájem o naše služby projeví co nejvíce rodičů a vedení mateřských školek a základních škol, kteří mají zájem na ideálním rozvoji Našich – Vašich dětech.

V Praze dne 11.8. 2016  

 

Alex Zbur, ředitel FA SA Praha 5, z.ú.
( MT 736 504 965, email alexzbur@seznam.cz )